I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Rola SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej
Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu. Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują: 1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej 2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych 3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną 4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).
Dane kontaktowe:
tel. 257920161
adres e-mail:
scwew.wegrow@wp.pl


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”