I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Innowacje i eksperymenty

Nowe życie w wyniku oddawania szpiku

Język i media

INNOWACJA BUSINESS ENGLISH

Eksperyment pedagogiczny   "Na ścieżkach fizyki"

Eksperymentujesz - studiujesz !

"Fizyka bez ryzyka"  

Fizyka dla przyrodników

"ROK ŚWIATŁA"

Program "Ciekawa fizyka".

 

 Fizyka dla przyrodników

Elementy kursu rozszerzonego konieczne do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych, przeznaczona dla szkół ponadgimnazjanych” to autorski, innowacyjny program nauczania. Służy rozszerzeniu podstawy programowej z fizyki w zakresie podstawowym o wybrane zagadnienia podstawy programowej w zakresie rozszerzonym, niezbędne do podjęcia studiów przyrodniczych i medycznych. W realizowanych zagadnieniach znajdą się także innowacyjne odniesienia do medycyny np. Jak działają płuca? Na czym polega terapia izotopowa czy hadronowa ? Jak medycyna wykorzystuje falę uderzeniową?  Program przygotowuje do samodzielnego uzupełniania wiedzy przyrodniczej przez uczniów, do czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych, do rozumnego i krytycznego odbioru informacji medialnych, do sprawnego funkcjonowania w świecie opanowanym przez technikę i świadomego korzystania ze zdobyczy cywilizacji.

Program "Ciekawa fizyka".

Autorski program nauczania w zakresie podstawowym, realizowany we wszystkich klasach pierwszych. Jego mottem są słowa Alberta Einsteina:

"Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić, to czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić, to co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć . (.) Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista"

Zawarte w programie treści kształcenia i wychowania umożliwiają uczniom zaspakajanie ich aktualnych  i przyszłych potrzeb, spełniając jednocześnie warunek pozostawania w zgodzie ze współczesną nauką. A sama organizacja procesu edukacyjnego kładzie nacisk na wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Ucznia, który będzie potrafił pracować zespołowo, a zarazem indywidualnie, ucząc się od innych, a także uczyć się samemu, polegać i ufać innym, ale również być odpowiedzialnym za to, co robi sam.

 

"ROK ŚWIATŁA"

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życie dziś bez światła? Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we wszystkich obszarach nauki w XXI wieku. I z tych powodów ONZ ogłosiła rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących światło. Ponieważ obok takiego światowego wydarzenia nie sposób przejść obojętna, w szkole została zorganizowana sesja naukowa przygotowana przez uczniów. Tematyka sesji obejmowała ważne odkrycia i wydarzenia z historii rozwoju optyki, optoelektroniki i fotoniki. Uczniowie zbierali i opracowywali informacje w 2-3 osobowych zespołach, aby w finale zaprezentować wyniki swojej pracy. Sesja naukowa miała charakter konkursu na najciekawszą prezentację, w związku z tym czynnik rywalizacji był motywującym do rzetelności i wytrwałości w dążeniu do celu. Dodatkową motywacją dla uczniów był udział fizyków, pracowników naukowych wyższych uczelni: profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pana dr hab. Andrzeja Wysmołka, profesora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  pana dr hab. Krzysztofa Iskry, pana dr Marka Siłuszyka, doktoranta Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej pana Tomasza Ryczkowskiego. Niezapomnianym punktem finału - sesji naukowej było wykonanie utworu muzycznego na elektronicznej harfie przez ucznia klasy 3mf Krzysztofa Urbana.

Rok światła - pokaz

 

 

" Fizyka bez ryzyka"   

Innowacja o formule projektu konkursowego. Przeznaczona dla uczniów dwóch klas trzecich realizujących na lekcjach ten sam, rozszerzony program z fizyki. Uczniowie przygotowują po 2 wylosowane zagadnienia: doświadczenie i temat teoretyczny. Samodzielnie realizując doświadczenie, muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale pomysłowością i wytrwałością. Następnym etapem projektu jest naukowe sprawozdanie z pracy badawczej. Dużego zaangażowania wymaga opracowanie zagadnienia teoretycznego w formie prezentacji. Efekty pracy klasy przedstawiają na forum szkoły w czasie finałowej rozgrywki, z dodatkowymi pytaniami. Głównym celem tego  innowacyjnego rozwiązania metodycznego jest sprowokowanie uczniów do uczenia się fizyki w innych, nie lekcyjnych czyli atrakcyjnych dla nich okolicznościach oraz wyrobienia przekonania, że fizyka nie jest trudna, a jej uczenie się może być nawet przyjemne.

 

"Eksperymentujesz - studiujesz !" 

Ten autorski program zajęć laboratoryjnych został opracowany we współpracy z Instytutem Matematyki i Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Zajęcia służą rozwijaniu zainteresowań uczniów i są realizowane w odpowiednio, wzorcowo wyposażonych pracowniach fizycznych Zakładu Fizyki UPH. Tematyka innowacji obejmuje wybrane doświadczenia z mechaniki, termodynamiki, elektromagnetyzmu, optyki i podstaw techniki cyfrowej. Realizacja doświadczeń, wykonanie naukowych sprawozdań, z pewnością pomoże lepiej się odnaleźć  przyszłym studentom kierunków technicznych na uczelnianych "pracowniach fizycznych". Poza pogłębieniem wiedzy i umiejętności z fizyki, uczniowie mają okazję uświadomić sobie jak trudna i mozolna jest praca eksperymentatora.

 

Eksperyment pedagogiczny "Na ścieżkach fizyki". Autor Bogumiła Mazurek 

   Nadrzędnym celem eksperymentu  jest podniesienie skuteczności kształcenia poprzez  m.in. wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych w zakresie nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej, przy współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eksperyment obejmie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, realizujących rozszerzony program z fizyki i będzie prowadzony w okresie od września 2016 do grudnia 2017 roku.

Środki finansowe potrzebne na dojazdy na zajęcia laboratoryjne oraz wykłady, udział uczniów w lekcji astronomii w Mobilnym Planetarium SKY,  pokryje sponsor - firma  Addit.

Eksperyment ma być realizowany na zajęciach edukacyjnych poza ramowym planem nauczania klasy 2a. Jednakże dla 15-osobowej grupy klasy 2a będą to zajęcia obowiązkowe, na mocy złożonej deklaracji uczestnictwa w eksperymencie. W związku z tym eksperyment zmodyfikuje organizację zajęć i zakres treści nauczania z fizyki dla tej grupy uczniów. Odnośnie treści nauczania wprowadzone zostaną elementy spoza podstawy programowej, szczególnie w zakresie wymagań doświadczalnych. Choć - ze względów organizacyjnych - zajęcia edukacyjne w ramach eksperymentu będą przebiegać równolegle do lekcji fizyki wynikających z ramowego planu nauczania dla poziomu rozszerzonego, będą tak zintegrowane i prowadzone, aby były dla uczestnika eksperymentu kontynuacją i rozszerzeniem zagadnień podstawy programowej.

  Modyfikacji ulegają także warunki zajęć edukacyjnych. Pomiary doświadczalne uczniowie będą wykonywać w 3-osobowych zespołach, w pracowniach fizycznych Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach, pod kierunkiem wykładowców akademickich, ale po wcześniejszym przygotowaniu teoretycznym przez nauczyciela prowadzącego projekt, na zajęciach - konsultacjach w szkole. Po przeprowadzeniu pomiarów konieczne jest wykonanie odpowiednich rachunków, wykresów, oszacowanie niepewności pomiarowych, krytyczna analiza otrzymanych wyników, czyli wykonanie naukowego sprawozdania z pracy. Aby to było możliwe, uczniowie muszą poznać elementy rachunku błędów (rachunku różniczkowego), rachunku numerycznego, a także zastosować umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki z zakresu technik komputerowych i informatycznych niezbędne do opracowania danych pomiarowych. Temu służyć mają zajęcia w pracowni komputerowej, prowadzone wspólnie przez nauczyciela fizyki i nauczyciela informatyki.

W ramach eksperymentu zaplanowano także przygotowanie i przeprowadzenie pokazów z fizyki dla gimnazjalistów oraz zajęcia w placówkach naukowych .

 

Nowe życie w wyniku oddawania szpiku

Innowacja  pn."Nowe życie w wyniku oddawania szpiku" polega na corocznym organizowaniu konferencji dla pełnoletnich uczniów naszej szkoły w terminie styczeń - marzec 2015r., 2016r.,oraz 2017 r.,  połączonej z rekrutacją potencjalnych dawców szpiku. Statystycznie co godzinę w Polsce diagnozuje sie u kogoś białaczkę.   Jedynym sposobem walki z chorobą są dawcy szpiku, dlatego tak ważne jest, aby budować świadomość społeczną wśród jak największej grupy osób.  Cykl konferencji pn. "Nowe życie w wyniku oddawania szpiku"  ma na celu promowanie i zachęcanie do rejestrowania się w bazie dawców szpiku, a co za tym idzie - walkę z białaczką i pochodnymi chorobami krwi. Chcemy  uświadamiać  młodzież i osoby dorosłe o bezbolesnej rejestracji i szczytnym celu inicjatywy,  znaleźć  jak największą liczbę dawców dla tych, którzy chorują na białaczkę. Im więcej osób będzie znajdować się w bazie, tym większe szanse  na przeżycie będą mieć chorzy.

 

Język i media

     Program nauczania tego przedmiotu opracowany został z myślą o tych uczniach I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, którzy mają humanistyczne zainteresowania oraz tych, którzy chcą się przygotować do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Młodzi ludzie funkcjonujący w świecie zdominowanym przez kulturę medialną muszą mieć dobrze wykształcone kompetencje komunikacyjne i medialne. By wyposażyć ich w takie umiejętności proponujemy, oprócz zadań zgodnych z podstawą programową języka polskiego, zagadnienia z dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego, teatralnego. Uczniowie mogą także sprawdzić się w zakresie redagowania tekstów oraz zdobywać wiadomości z zakresu retoryki i kultury języka polskiego. Przy realizacji zaplanowanych projektów młodzież doskonali umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikowania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole oraz posługiwania się technologią informacyjną.

Realizacji programu przyświeca cel wyjaśnienia  mechanizmów rządzących mass mediami oraz nauczenie krytycznego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym i gospodarczym.

 

                                                  

INNOWACJA BUSINESS ENGLISH

Zaplanowana została na 2 lata dla  grup, które realizują treści rozszerzone z języka angielskiego. Założeniem innowacji jest wprowadzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu biznesu oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem biznesowym w sytuacjach praktycznych. Uczniowie słuchają konwersacji biznesowych, czytają materiały autentyczne, prowadzą dialogi.