I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz
KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

 

 

Podstawa prawna :

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156 oraz z 2016r. poz. 35,64,195,668,1010)

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz.U. z20016r., poz. 1379),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015r. poz. 1270)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawiepodstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w aktualizowanych na bieżąco dokumentach szkolnych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

- Statut szkoły

- Plan pracy szkoły,

- Program profilaktyki ,

- Program wychowawczy,

- Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ,

- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych. Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji.

W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice. Koncepcja pracy szkoły jest otwarta i modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów przedmiotowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Na powstanie tej koncepcji złożyło się kilka czynników. Punktem wyjścia do napisania koncepcji stały się wymagania wobec szkół/przedszkoli nałożone przez wspomniane rozporządzenie oraz samoocena przeprowadzona  w oparciu o analizę SWOT/TOWS.W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie których wskazano kierunki dalszych działań.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie jest szkołą o ponad stuletniej tradycji (założona została w 1918 roku), a jej działalność edukacyjna głęboko przenika nie tylko środowisko miasta i okolic. Chlubna przeszłość szkoły stanowi fundament dla teraźniejszości i jest gwarancją pomyślnej przyszłości. Absolwenci tej szkoły reprezentowani są w każdej dziedzinie życia społeczno-politycznego zarówno w przestrzeni lokalnej, jak i ogólnopolskiej. 

“Z tradycją w nowoczesność” to hasło, które przyświeca naszym bieżącym działaniom i jest odzwierciedleniem wizji szkoły, która łączy dorobek wielu pokoleń ze zdobyczami nowoczesności. Jesteśmy wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. Pomocna i kompetentna obsługa administracyjna i techniczna współdziała w realizacji procesu edukacyjnego. Szkoła dba o dobrą bazę dydaktyczną, wykorzystujemy najnowsze technologie informacyjne i bogate zasoby biblioteczne. Troszczymy się o stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności. Staramy się uwrażliwić ich na prawdę, dobro i piękno. W naszych działaniach przyświeca nam myśl Platona, że człowiek “Myśli to, co prawdziwe, czuje to, co piękne, kocha to, co dobre”. 

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła, gdzie pracujemy w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek. Przyjazna atmosfera panująca wśród społeczności szkolnej służy rozwijaniu talentów, wymianie doświadczeń i odkrywaniu swoich mocnych stron. Pracujemy efektywnie z wykorzystaniem oceniania kształtującego, tym samym motywujemy do twórczej pracy, pomagamy obiektywnie mierzyć postępy uczniów i je doceniamy oraz świętujemy nasze sukcesy.  W celu zminimalizowania natężenia hałasu w szkole, a także mając na uwadze, że uczniowie uczą się poczucia czasu i odpowiedzialności za wykonywane działania, pracujemy w nowej formule “Szkoły bez dzwonków.” 

W misję I LO wpisana jest współpraca z uczelniami wyższymi. Zajęcia tam odbywające się są szansą dla młodzieży na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej i skorzystanie ze specjalistycznej aparatury badawczej. Realizujemy też projekty we współpracy z placówkami edukacyjnymi za granicą. Celem wymiany jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży, zdobywanie nowych umiejętności językowych oraz zrozumienie idei zjednoczonej Europy i różnorodności kulturowej. 

Sport jest ważną częścią życia szkoły. Dbamy o kondycję fizyczną, a co za tym idzie i psychiczną naszych uczniów, nie zapominając o tym, że aktywność sportowa jest źródłem przyjemności i relaksu oraz kształtuje ducha współdziałania w osiąganiu celów indywidualnych i zespołowych. 

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu I LO, są partnerami szkoły w realizacji procesu podnoszenia jakości i efektów kształcenia oraz zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa. Współorganizują obchody ważnych dla naszej szkoły uroczystości i są otwarci na współpracę. Budowanie relacji trójstronnych umożliwia zarówno uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, jak  i wzbogacenie bazy materialnej szkoły. 

Nasza szkoła nie pozostawia nikogo bez pomocy. Społeczności szkolnej służą pomocą zarówno pedagog, jak i psycholog szkolny, których praca pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów podopiecznych. Utworzenie sieci koleżeńskiej nie tylko pomaga w trudnościach edukacyjnych, ale też w zacieśnianiu relacji interpersonalnych.  

Kierunki rozwoju ucznia i nauczyciela 

 • Myśl twórczo 
 • Szukaj prawdy 
 • Znaj swoją wartość 
 • Bądź asertywny 
 • Nie zrażaj się niepowodzeniami 
 • Odkrywaj i realizuj swoje pasje 
 • Rozwijaj swoje talenty językowe 
 • Poznawaj świat 
 • Podejmuj wyzwania 
 • Działaj dla dobra drugiego człowieka 
 • Doceniaj piękno 
 • Uprawiaj sport