Dziś poniedziałek, 20 maja 2024r.
A - / A+


SZKOŁA z DUCHEM CZASU

LO im Adama Mickiewicza w Węgrowie

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie
SZKOŁY z DUCHEM CZASU
– wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego
nrRPMA. 10.01.01-14-b664/18

POWIAT WĘGROWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego” nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 

Beneficjent: Powiat Węgrowski

 

Cel projektu: Podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez podniesienie kompetencji 160 uczniów (w tym 48 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 98 dziewcząt) i 36 nauczycieli (w tym 27 kobiet) z dwóch szkół średnich kształcenia ogólnego tj. I LO im. A. Mickiewicza w

 

Węgrowie, II LO wchodzącego w skład ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do końca czerwca 2020 r. oraz doposażenie placówek w nowoczesne pomoce i sprzęt (w tym TIK) dzięki wdrożeniu trzech kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych polegających na:

 

·         Podniesieniu co najmniej 2 kompetencji kluczowych i 5 powiązanych z nimi umiejętności/postaw niezbędnych na rynku pracy u co najmniej 160 uczniów (98K) ww. placówek poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi (wyrównawczymi i rozwijającymi) prowadzonymi przez nauczycieli m.in.: zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztaty podnoszące 5 umiejętności u każdego ucznia), przedmiotów matematyczno–przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu, zajęć informatycznych TIK;

 

·         Podniesieniu kompetencji kadr wszystkich 3 szkół (36os.,27K) w zakresie kształtowania postaw/umiejętności na rynku pracy u uczniów, pracy na e-zasobach, korzystania z narzędzi TIK w praktyce, w obszarze programowania i praktycznego wykorzystania metody eksperymentu oraz w obszarach pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i pracowników MOW w Jaworku;

 

·         Wzmocnieniu potencjału 3 szkół powiatu w nauczaniu opartym na metodach eksperymentu dzięki doposażeniu 8 pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym utworzeniu 1 międzyszkolnej pracowni chemicznej w I LO w Węgrowie (udostępnionej 2 pozostałym szkołom) i praktycznemu wykorzystaniu zakupionych pomocy do prowadzenia eksperymentów w szkołach;

 

·         Wzmocnieniu potencjału 3 szkół powiatu w nauczaniu kompetencji TIK dzięki doposażeniu w nowoczesne narzędzia TIK oraz wzmocnienie infrastruktury sieciowo-usługowej;

 

·         Podniesieniu efektów rewalidacyjnych MOW w Jaworku (SP) dzięki doposażeniu w specjalistyczne narzędzia i pomoce oraz wsparciu indywidualizacji 24 uczniów SPEDU ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie specjalistycznych terapii/zajęć w oparciu m.in. o konsultacje z rodzicami.

 

Rezultaty projektu:

 

·         Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3


·         Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3

 

·         Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 160

 

·         Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 36

 

·         Liczba uczniów, u których u których nastąpił wzrost co najmniej 2 kompetencji kluczowych i 5 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy po opuszczeniu programu: 160

 

·         Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, u których nastąpił wzrost efektów stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych po o puszczeniu programu: 20

 

·         Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 150

 

·     Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3

 

·         Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 3

 

·         Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 200

 

·         Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 3

 

·         Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 40

 

·         Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu: 30

 

·         Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania co najmniej 2 kompetencji kluczowych oraz 5 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w programie: 200

 

·         Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym uczniów niepełnosprawnych) objętych indywidualizacją/zajęciami specjalistycznymi w programie: 24

 

·         Liczba utworzonych pracowni międzyszkolnych udostępnionych pozostałym 2 szkołom podlegającym pod ten sam organ prowadzący w ramach współpracy dotyczącej wykorzystania posiadanych zasobów: 1

 

·         Liczba szkół wyposażona w sprzęt i pomoce do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym uczniami niepełnosprawnymi) w programie: 1

 

·         Liczba szkół, których uczniowie i nauczyciele zostali objęci kompleksowym programem wsparcia w ramach 4 typu projektu (Indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych): 1

 

·         Liczba szkół, w których podjęto współpracę z rodzicami w procesach wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 1.

 

 

 

Okres realizacji projektu: 03.06.2019 r. 30.06.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu ogółem: 984 296,71 zł brutto

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 984 296,71 zł brutto


Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 787 437,37 zł brutto (94,92%)


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski