Dziś poniedziałek, 20 maja 2024r.
A - / A+
PROCEDURA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU

I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH

PRZEZ UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA

W WĘGROWIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U., 2019 poz.373)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U., 2019 poz. 372)

            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204) z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół opublikowane (Dz. U. z 4.04.2019 poz. 639) z późn. zm.

 

1.       Niniejsza procedura dotyczy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Celem procedury jest ustalenie warunków wyboru, sposobu realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających oraz trybu postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci zmiany realizowanego przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych).

2.       Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły.

3.       Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie oddziałowym lub międzyoddziałowym, obejmującym 3 przedmioty. Dwa rozszerzenia są przypisane do klasy tj. w klasie politechnicznej uczeń obowiązkowo realizuje rozszerzoną matematykę i język angielski, w klasie biznesowej – geografię i matematykę, w klasie humanistycznej – język polski i wos, a w klasie medycznej – biologię i chemię. Zmiana tych przedmiotów jest równoznaczna ze zmianą klasy.

4.       Uczniowie trzyletnich liceów ogólnokształcących, którzy nie wybierają do realizacji przedmiotu historia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo.

5.       Uczniowie trzyletnich liceów ogólnokształcących, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego przedmiotu spośród następujących: geografia, fizyka, biologia, chemia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego przyroda.

6.       Dyrektor dodatkowo może wprowadzić do planu nauczania przedmiot uzupełniający, dla którego nie określono podstawy programowej, po zasięgnięciu opinii uczniów, którzy będą realizowali ten przedmiot jako obowiązkowy.

7.       W II semestrze roku szkolnego (do końca marca) wychowawca klasy zapoznał uczniów klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz ich rodziców z procedurą wyboru i zmiany przedmiotów rozszerzonych, co miało na celu spowodowanie bardziej konsekwentnego i świadomego wyboru przedmiotów wiodących w klasie drugiej. Zapoznanie z procedurą uczeń potwierdził własnoręcznym podpisem na liście, która znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy.

8.       Do 15 kwietnia  uczniowie klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego dokonali pierwszego wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych i jednego przedmiotu uzupełniającego, o którym mowa w pkt. 6.

9.       Ostateczną deklarację wyboru uczeń trzyletniego liceum ogólnokształcącego złożył na piśmie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w klasie pierwszej na druku zatwierdzonym przez dyrektora na dany rok szkolny.

10.     Deklaracje (pierwszą i ostateczną) podpisali również rodzice niepełnoletniego ucznia.

11.     Uczeń czteroletniego liceum ogólnokształcącego realizuje rozszerzenie przedmiotów przypisanych do profilu decydując się na wybór określonej klasy podczas procesu rekrutacji, według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

12.     Wybrane przez ucznia przedmioty rozszerzone i dodatkowy przedmiot uzupełniający stają się dla niego przedmiotami obowiązkowymi, co oznacza, że warunkiem dalszej edukacji w szkole jest uzyskanie z nich pozytywnej oceny rocznej.

13.     Uczeń może uczęszczać dodatkowo jako tzw. ”wolny słuchacz” na czwarty przedmiot rozszerzony, w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkowymi zajęciami ucznia.

14.     Zmiana przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych) w liceum trzyletnim jest możliwa w szczególnych przypadkach, tylko w pierwszym roku nauki przedmiotu rozszerzonego, do 15 września lub w trybie opisanym w pkt. 16, po uzyskaniu  zgody dyrektora szkoły i nauczycieli prowadzących dotychczasowy i nowy przedmiot.

14 a. Zmiana wybranego przedmiotu rozszerzonego w klasach 4-letniego liceum jest możliwa w szczególnych przypadkach po pierwszym roku nauki do 15 września. W tej sytuacji ucznia obowiązuje tryb opisany w pkt. 16

15.     Deklarację zmiany składa się na piśmie do dyrektora szkoły w formie podania. Obowiązuje uzasadnienie zmiany przedmiotu i zgoda nauczyciela przyjmującego na inny przedmiot rozszerzony poświadczona jego podpisem na podaniu.

16.     Jeżeli uczeń trzyletniego liceum, z uzasadnionych przyczyn zmienia przedmiot rozszerzony (przedmioty rozszerzone) po klasyfikacji za I półrocze, a uczeń czteroletniego liceum po pierwszym roku nauki, zdaje on egzamin klasyfikacyjny w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Tryb organizacji egzaminu klasyfikacyjnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.  Zmiana przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych) w trybie egzaminu klasyfikacyjnego jest możliwa tylko w sytuacji, jeśli uczeń zdał ten egzamin na ocenę pozytywną.

16 a.Jeśli zmiana przedmiotu rozszerzonego w przypadku ucznia 3-letniego liceum wiąże się ze zmianą przedmiotu uzupełniającego, uczeń zobowiązany jest do zdania egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu uzupełniającego.

17.     Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przez nauczycieli testów diagnozujących po pierwszej klasie jako elementu diagnozy umiejętności ucznia.   

18.     Procedura obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski