Fundacja Stypendialna
im. Bolesławy i Pawła Basików

STATUT

STATUT

„Fundacji Stypendialnej im. Bolesławy i Pawła Basików”

w Węgrowie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja  pod  nazwą  „Fundacja  stypendialna  im.  Bolesławy   i   Pawła  Basików”  zwana  dalej

„Fundacją”, ustanowiona przez:  Mark Basik

                                                           Zofia Basik,

zwanych dalej  fundatorami,   aktem  notarialnym w kancelarii   notarialnej   w Węgrowie   przy

ul. J. Piłsudskiego 1  za numerem  repertorium  A nr 2431/2000  z dnia 5 maja 2000 r.  działa  na

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach  (jedn.tekst:  Dz.U. z  1991 r.

Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

 

§ 4

 

Właściwym ministrem jest minister edukacji narodowej.

§ 5

 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

 

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej

 

§ 7

 

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:  Fundacja stypendialna im. Bolesławy i Pawła Basików w  Węgrowie.

§ 8

 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Fundacji jest udzielanie stypendiów uzdolnionym absolwentom Liceum Ogólnokształcącego

Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, podejmującym studia wyższe, pochodzących z niezamożnych

Rodzin, zamieszkałych na terenie Gminy Liw, powiatu węgrowskiego.

§ 10

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie stypendiów.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 11

 

Majątek fundacji  stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                                                             § 13

 

Dochody fundacji pochodzą z:

1)     kwot wpłaconych przez fundatorów,

2)     darowizn, spadków i zapisów,

3)   dotacji lub subwencji,

4)   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5)     dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

6)     odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartości

§ 14

 

    W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku

    z dobrodziejstwem   inwentarza  tylko  wówczas,  gdy  w  chwili  złożenia  tego  oświadczenia  jest

    oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

     Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub         

     łącznej

     W wysokości co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub – gdy idzie o osoby

     zagraniczne  -   2000 (słownie: dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie     

     życzenie.

§ 16

     Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 17

1.     Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.     W skład zarządu wchodzą następujące osoby, pełniące funkcje:

1)     Proboszcz Parafii Rzymsko-katolickiej w Starejwsi,

2)     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starejwsi,

3)     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie,

4)     Wójt Gminy Liw

3.     Zarząd powołują fundatorzy na czas nieokreślony.

4.     Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5.     Odwołanie członka Zarządu następuje przez fundatorów w razie:

1)     złożenia rezygnacji,

2)      podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka

zarządu,

              3)   choroby, ułomność, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

              4)   niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

              5)   przekroczenia 75 roku życia, 

              6)   nienależytego wypełniania funkcji członka,

              7)   istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

§ 18

 

        Prezesa Zarządu wybiera Zarząd ze swego grona.

§ 19

1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez fundatorów.

 

§ 20

        Zarząd fundacji:

a)     Reprezentuje ją na zewnątrz,

b)    Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

c)     Sporządza sprawozdania z działalności fundacji,

d)    Sprawuje zarząd jej majątkiem,

e)     Przyjmuje subwencje, darowizny , spadki i zapisy,

f)       Kieruje bieżącą działalnością fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,

g)    Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.

 

§ 21

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Fundacji,  w tym prezes.

                                                                                 § 22

 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa.

2. Członek Zarządu określony w § 17 ust.2 pkt.1 posiada w głosowaniu dwa głosy.

 

§ 23

 

         Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 24

 

         Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.

 

§ 25

 

         Pani Zofia Basik w przypadku nieobecności lub jej śmierci wyznacza do podejmowania wszelkich

         decyzji związanych z działalnością  Fundacji w tym zmiany statutu Pana Włodzimierza Błońskiego.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

§ 26

        Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu fundacji.

 

§ 27

        Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmą fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały

        podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

1.   Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych.

2.   Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji winny być przekazane na rzecz działających

w Polsce Fundacji o zbliżonych celach.

                                                                               § 29

        Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej

        działalności za rok ubiegły.

§ 30

        Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd  Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3

07-100 Węgrów

tel./fax: (0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski