Fundacja Stypendialna
im. Bolesławy i Pawła Basików

REGULAMIN FUNDACJI STYPENDIALNEJ

im. Bolesławy i Pawła Basików

 

1.     Stypendia przeznaczone są dla absolwentów LO  w  Węgrowie pochodzących z miejscowości:  Borzychy, Starawieś, Tończa-Janówki, Tończa, Ludwinów, a w dalszej kolejności dla absolwentów pochodzących z terenu gminy Liw.                                                             

2.     Stypendium  przyznawane jest za wyniki w nauce studentom studiów stacjonarnych uczelni państwowych, KUL,  Akademii S. Wyszyńskiego oraz innych wyższych uczelni katolickich.

3.     Warunkiem uzyskania stypendium jest wyznanie rzymsko-katolickie studenta oraz obywatelstwo polskie.

4.     Warunki otrzymania stypendium:

       a)  osiągnięcie średniej ocen 4,00 i powyżej z egzaminu maturalnego oraz przedstawienie zaświadczenia o przyjęciu na I rok studiów

       b)  promocja swojego miejsca pochodzenia

       c)  przedstawianie indeksu studenta do wglądu Zarządu Fundacji w kolejnych latach studiów.

5.     Stypendium może być przyznane w ciągu kolejnych lat studiów pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen co najmniej równej jak w roku poprzednim, za który było wypłacane.

6.     Wypłata stypendium następuje kwartalnie w gotówce lub na wskazane przez studenta konto.

7.     Decyzję o ilości i wysokości stypendiów podejmuje Zarząd w zależności  od posiadanych środków.

8.     Fundacja przyznaje stypendia na okres jednego roku akademickiego.

9.     Maksymalny okres  otrzymywania stypendium wynosi 3 lata.

10.            Student może otrzymywać stypendia także z innych źródeł.

11.            W przypadku, gdy w ciągu roku akademickiego z przyczyn niezależnych od Fundacji niemożliwe będzie wypłacanie stypendiów z dochodów płynących z kapitału dopuszcza się naruszenie sumy podstawowej w celu dokończenia udzielania stypendiów za bieżący rok akademicki.

12.            Wypłata kolejnego stypendium może nastąpić po wyrównaniu     podstawowej   sumy kapitału i uzyskania odpowiedniej kwoty do     wznowienia udzielania stypendium.

13. Cofnięcie stypendium następuje w przypadku:

       a) skreślenia z listy studentów

       b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3

07-100 Węgrów

tel./fax: (0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski